Path-4.svg
Path-8.svg

Fundacja Daje siebie

Statut Fundacji Daje Siebie

Statut Fundacji Daje Siebie. Cele i założenia fundacji.  Zakres działania i funkcjonowania Fundacji Daje Siebie z siedzibą w Poznaniu określony Statutem. Po co, dlaczego i w jakim celu powstała Fundacja Daje Siebie? Sens i cel działania i funkcjonowania Fundacji. Tomasz Bartoszak - Fundator Daje Siebie czyli twórca i prezes Zarządu Fundacji która pomaga oszukanym na pokazie sprzedażowym.

bombelek2
statut fundacji
Path-6.svg

§ 1 Wstęp

Fundacja Daje Siebie (zwana dalej: „Fundacją”), ustanowiona została przez Tomasz Bartoszak zwanym dalej: „Fundatorem”. Świadczy o tym akt notarialnym sporządzonym 8 maja 2018 roku w Poznaniu.
2. Niniejszy statut Fundacji jest zwany dalej „Statutem”

§ 2 Siedziba, zakres

1. Siedzibą Fundacji jest Poznań.
2. Fundacja działa na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami.
3. Fundacja może tworzyć oddziały oraz inne jednostki organizacyjne w kraju i za granicą.
4. Fundacja może być członkiem organizacji o zbliżonym profilu działalności.
5. Czas trwania Fundacji jest nieoznaczony.

§ 3 Cele statutowe

Do celów statutowych Fundacji należy :
1. Pomoc i doradztwo dotyczące praw konsumenta;
2. Upowszechnianie i ochrona praw konsumentów;
3. Podejmowanie działań w przypadku naruszenia indywidualnych lub zbiorowych interesów konsumenta;
4. Działania mające na celu wzbudzenie świadomości konsumenckiej poprzez przybliżenie działalności podmiotu, będącego stroną w umowie.
5. Edukacja konsumencka
6. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób;
7. Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym;
8. Działalność na rzecz osób niepełnosprawnych;
9. Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
10. Działalność na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym;
11. Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
12. Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
13. Działalność wspomagającą rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
14. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
15. Działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości;
16. Działalność charytatywna;
17. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób pozostających bez pracy jak i osób
zagrożonych zwolnieniem z pracy;
18. Promocja Rzeczypospolitej Polskiej w kraju i za granicą;
19. Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także
działań wspomagających rozwój demokracji;
20.Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
21. Nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie;
22.Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
23.Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego;
24.Turystyka i krajoznawstwo;
25.Wypoczynek dzieci i młodzieży;
26.Porządek i bezpieczeństwo publiczne;
27.Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej;
28.Pomoc Polonii i Polakom za granicą;
29.Pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za
granicą;
30.Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym;
31. Propagowanie zdrowego stylu życia
32.Ochrona i promocja zdrowia;
33.Ratownictwo i ochrona ludności;
34.Promocja i organizacja wolontariatu

§ 4 Formy i sposób realizacji celów

Fundacja realizuje swoje cele w ramach nieodpłatnej działalności pożytku publicznego poprzez:

 1. Redagowanie i wydawanie na stronie internetowej fundacji informacji, dotyczących konsumentów i ich praw a także przedstawiających i opisujących sylwetki podmiotów działających w wybranych sektorach, zajmujących się sprzedażą towarów lub usług
 2. Działalność edukacyjno – informacyjna z zakresu praw konsumenta
 3. Reprezentacja konsumentów i ich interesów w kontaktach i mediacjach ze sprzedawcą czy usługodawcą.
 4. Pomoc prawa i doradztwo merytoryczne przy rozwiązywaniu sporów między konsumentami a przedsiębiorcami;
 5. Prowadzenie poradnictwa obywatelskiego;
 6. Prowadzenie działań zmierzających do zgromadzenia środków finansowych poprzez zbiórki pieniędzy organizowane w sieci, czyli Internet, oraz za pośrednictwem portali społecznościowych;
 7. Wspieranie poprzez akcje informacyjne i edukacyjne działalności pożytku publicznego prowadzonej przez inne organizacje;
 8. Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w prowadzeniu działalności opisanej w statucie;
 9. Uczestniczenie w projektowaniu, produkcji i udostępnieniu odpowiednich materiałów dla celów edukacyjnych, kampanii, wystaw i środków przekazu, aby wzmacniać i rozwijać świadomość dotyczącą obowiązujących praw i norm;
 10. Finansowanie działań i projektów związanych z działalnością pożytku publicznego,
 11. Chronienie, pozyskiwanie, administrowanie, wykorzystywanie i rozporządzanie majątkiem Fundacji, w tym prawami własności intelektualnej – zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa;
 12. Rozwijanie moralnego i finansowego wsparcia dla działalności pożytku publicznego i współdziałanie z innymi organizacjami na tym polu;
 13. Organizacja szkoleń, kursów, lekcji online w postaci webinarów , mających na celu podnieść kwalifikacje, umiejętności, pobudzić świadomość uczestników takich zajęć;
 14. Organizacja i/lub zlecenie organizacji szkoleń, seminariów, warsztatów i wykładów;
 15. Organizacja i/lub uczestnictwo w organizacji imprez kulturalnych;
 16. Wydawanie książek, broszur, czasopism związanych z działalnością statutową Fundacji
 17. Fundowanie stypendiów, kursów, szkoleń czy w przypadku młodzieży również zajęć pozalekcyjnych.
 18. Zbiórka datków, żywności, surowców wtórnych dla osób poszkodowanych i potrzebujących

§ 5 Wspieranie innych działalności

Dla osiągnięcia swych celów statutowych Fundacja może wspierać działalność innych osób prawnych, osób fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, realizujących cele tożsame z celami statutowymi Fundacji.

§ 6 Odznaczenia i medale

Fundacja może ustanawiać medale, odznaczenia, nagrody, wyróżnienia i certyfikaty oraz przyznawać je osobom fizycznym, prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej, zasłużonym dla celów obranych przez Fundację jako jej cele statutowe lub zasłużonych dla samej Fundacji.

§ 7 Właściwy Minister

Właściwym ministrem jest Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

§ 8 Majątek Fundacji

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez Fundatora w Statucie w wysokości 500 złotych oraz środki finansowe, nieruchomości i ruchomości, a także prawa majątkowe nabyte przez Fundację w toku jej działania.

§ 9 Dochody Fundacji

Dochody Fundacji pochodzą w szczególności z:

 1. Świadczeń Fundatora;
 2. Darowizn, spadków i zapisów;
 3. Dotacji i subwencji oraz grantów,
 4. Realizacji umów związanych z promocją przedsiębiorstw na stronie Internetowej Fundacji;
 5. Odsetek bankowych;
 6. Dochodów ze zbiórek i imprez publicznych;
 7. Dotacji i subwencji osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej;
 8. Dochodów z majątku nieruchomego i ruchomego, praw majątkowych;
 9. Funduszy Unii Europejskiej;
 10. Funduszy przekazanych przez jednostki administracji rządowej i samorządowej;

§ 10 Przeznaczenie wybranych dochodów

1. Dochody pochodzące z subwencji, darowizn, spadków i zapisów mogą być użyte na realizację dowolnych celów statutowych Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.
2. Fundacja przeznacza całą nadwyżkę przychodów nad kosztami na rozwijanie działalności Fundacji.
3. Fundacji zabrania się:
a) udzielania pożyczek, poświadczeń, zabezpieczeń zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do wszystkich – bez wyjątków
b) Bezpłatnego przekazywania na własność majątku organizacji komukolwiek i bez wyjątków.
c) Wykorzystywania majątku organizacji na rzecz jejczłonków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich i spowinowaconych na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d) Nabywania towarów lub usług od członków organizacji, członków jej organów lub pracowników oraz osób im bliskich i z nimi spowinowaconych, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

§ 11 Powołanie Fundacji do dziedziczenia

W przypadku powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd Fundacji składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, ale tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku przewyższa długi spadkowe.

§ 12 Organy Fundacji

Organami Fundacji są:
a) Zarząd Fundacji – organ zarządzający organizacją
b) Rada Fundacji – organ nadzorujący

§ 13 Zarząd Fundacji

1. Zarząd Fundacji jest organem uchwałodawczym oraz wykonawczym Fundacji.
2. Zarząd składa się z Prezesa Zarządu i członków Zarządu, w liczbie nie większej niż cztery osoby.
3. Prezesem Zarządu jest Fundator, a w przypadku niemożności sprawowania funkcji Prezesa Zarządu przez niego, funkcję tę obejmuje inna osoba, wskazana uprzednio w formie pisemnej.
4. Prezes Zarządu wyznacza pozostałe osoby wchodzące w skład Zarządu.
5. Zarząd powoływany jest na trzy letnią kadencję.
6. Funkcję członka Zarządu można pełnić przez więcej niż jedną kadencję.
7. Członkami Zarządu mogą być wyłącznie osoby, które nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
8. Członkostwo Zarządu ustaje z chwilą odwołania lub śmierci członka Zarządu.
9. O ustaniu członkostwa w Zarządzie decydują pozostali członkowie Zarządu w wyniku uchwały podjętej jednogłośnie.
10. Odwołanie członka Zarządu następuje w przypadku:
a) złożenia pisemnej rezygnacji na ręce jednego z pozostałych członków Zarządu,
b) utraty praw obywatelskich na skutek skazania prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione z winy umyślnej,
c) niepełnienia obowiązków członka przez okres dłuższy niż trzy miesiące,
d) nie należytego wypełniania funkcji członka,
e) istotnego naruszenia postanowień statutu.
11. W przypadku zmiany wiceprezesa Zarządu, następcę – powołuje Prezes Zarządu.
12. Członkowie Zarządu mogą otrzymywać wynagrodzenie za udział w pracach tego organu z tytułu pełnienia funkcji.
13. Członkowie Zarządu mogą otrzymać również zwrot poniesionych i uzasadnionych wydatków związanych z uczestnictwem w pracach tego organu.
14. Wysokość wynagrodzenia oraz zwrot poniesionych wydatków ustala i przyznaje Zarząd w formie uchwały.
e uchwały.

§ 14 Uchwały Zarządu

Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów („za” w stosunku do „przeciw”) W przypadku równej liczby głosów, decyduje głos Prezesa Zarządu Fundacji.

§ 15 Kompetencje Zarzadu

1. Do kompetencji Zarządu Fundacji należy:
1) reprezentowanie Fundacji wobec osób trzecich;
2) sprawowanie pieczy nad majątkiem Fundacji;
3) kierowanie bieżącą działalnością Fundacji;
4) uchwalanie regulaminów i aktów wewnętrznych Fundacji;
5) przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów;
6) podejmowanie decyzji o przystąpieniu do spółek, fundacji;
7) ustalanie planów działania Fundacji;
8) decydowanie o zatrudnieniu, zasadach wynagradzania oraz wielkości środków na wynagrodzenia i nagrody dla pracowników Fundacji;
9) tworzenie i znoszenie jednostek organizacyjnych Fundacji;
10) wnioskowanie w sprawach zmian Statutu Fundacji, zmian celów Fundacji oraz likwidacji Fundacji i przeznaczenia jej majątku;
11) sporządzanie sprawozdań z działalności Fundacji;
12) sporządzanie i ogłaszanie rocznych sprawozdań finansowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o rachunkowości;
13) ustanawianie i przyznawanie odznak, medali i tytułów honorowych, nagród i innych wyróżnień zasłużonym dla Fundacji lub realizującym jej cele osobom fizycznym i prawnym;

§ 16 Ciało Doradcze

Zarząd Fundacji może powoływać i odwoływać radę programową, radę honorową, zespoły doradcze.

§ 17 Reprezentacja Fundacji

Do reprezentowania Fundacji upoważniony jest Prezes Zarządu samodzielnie.

§ 18 Zmiana celów statutowych

Fundator w każdym czasie może zmienić Statut samodzielnie.

§ 19 Organ nadzorujący

Rada Fundacji stanowi organ nadzorująco
1. W skład rady wchodzą jej członkowie w liczbie od 2 do 3 osób;
2. Członkowie Rady:
a) nie mogą być członkami organu zarządzającego ani pozostawać z nimi w związku: małżeńskim, wspólnym pożyciu, stosunku pokrewieństwa, powinowactwa lub podległości służbowej,
b) nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwa skarbowe
c) mogą otrzymywać z tytułu pełnienia funkcji zwrot uzasadnionych kosztów lub wynagrodzenie w wysokości nie wyższej niż przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za rok poprzedni;

§ 20 Działalność gospodarcza

Określona w statucie działalność nie jest działalnością gospodarczą i może być prowadzona jako działalność nieodpłatna lub jako działalność odpłatna pożytku publicznego.

§ 21 Likwidacja Fundacji

1. Fundacja ulega likwidacji w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.
2. Decyzję o likwidacji podejmuje Fundator.

0 0 votes
Article Rating
Subscribe
Powiadom o
0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments