Wprowadzenie

Korzystanie z naszej strony internetowej podlega następującym warunkom użytkowania, z okresowymi zmianami ("Warunki"). Warunki należy czytać łącznie z wszelkimi warunkami lub zastrzeżeniami podanymi na stronach naszej witryny. Prosimy o uważne zapoznanie się z Warunkami. Warunki mają zastosowanie do wszystkich użytkowników naszej strony internetowej, w tym między innymi do użytkowników, którzy są przeglądarkami, klientami, sprzedawcami,Jeśli uzyskujesz dostęp do tej witryny i korzystasz z niej, akceptujesz i zgadzasz się na przestrzeganie Warunków i naszej Polityki prywatności. Jeśli nie zgadzasz się z Warunkami lub naszą Polityką prywatności, nie jesteś upoważniony do uzyskiwania dostępu do naszej witryny, korzystania z jakichkolwiek usług naszej witryny lub składania zamówień na naszej stronie internetowej.

Korzystanie z naszej strony internetowej

Użytkownik zgadza się korzystać z naszej witryny internetowej w celach zgodnych z prawem, a nie w celach niezgodnych z prawem lub nieautoryzowanych, w tym między innymi z naruszeniem jakichkolwiek przepisów dotyczących własności intelektualnej lub prywatności. Wyrażając zgodę na Warunki, użytkownik oświadcza i gwarantuje, że jest co najmniej pełnoletni w swoim stanie lub prowincji zamieszkania i jest prawnie zdolny do zawarcia wiążącej umowy.

Użytkownik zgadza się nie korzystać z naszej witryny w celu prowadzenia jakiejkolwiek działalności, która stanowiłaby przestępstwo cywilne lub karne lub naruszałaby jakiekolwiek prawo. Użytkownik zgadza się nie podejmować prób ingerowania w sieć lub zabezpieczenia naszej witryny ani uzyskiwania nieautoryzowanego dostępu do naszych systemów.

Użytkownik zgadza się podać nam dokładne dane osobowe, takie jak adres e-mail, adres pocztowy i inne dane kontaktowe w celu realizacji zamówienia lub skontaktowania się z użytkownikiem w razie potrzeby. Użytkownik zgadza się niezwłocznie aktualizować swoje konto i informacje. Użytkownik upoważnia nas do gromadzenia i wykorzystywania tych informacji do kontaktowania się z nim zgodnie z naszą Polityką prywatności.

Warunki ogólne

Zastrzegamy sobie prawo do odmowy świadczenia usług komukolwiek, w dowolnym czasie, z dowolnego powodu. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania dowolnych modyfikacji na stronie internetowej, w tym zakończenia, zmiany, zawieszenia lub zaprzestania jakiegokolwiek aspektu strony internetowej w dowolnym czasie, bez uprzedzenia. Możemy nałożyć dodatkowe zasady lub ograniczenia dotyczące korzystania z naszej strony internetowej. Użytkownik zobowiązuje się do regularnego przeglądania Warunków i dalszego dostępu lub korzystania z nich.Korzystanie z naszej strony internetowej będzie oznaczać zgodę na wszelkie zmiany.

Użytkownik zgadza się, że nie będziemy ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika ani żadnej strony trzeciej za jakiekolwiek modyfikacje, zawieszenie lub zaprzestanie działania naszej witryny internetowej lub jakiejkolwiek usługi, treści, funkcji lub produktu oferowanego za pośrednictwem naszej witryny internetowej.

Łącza do stron internetowych osób trzecich

Linki z lub do stron internetowych spoza naszej witryny są przeznaczone wyłącznie dla wygody. Nie sprawdzamy, nie popieramy, nie zatwierdzamy ani nie kontrolujemy i nie ponosimy odpowiedzialności za żadne witryny, do których prowadzą linki z lub do naszej witryny, treści tych witryn, wymienione w nich strony trzecie ani ich produkty i usługi. Łączenie się z jakąkolwiek inną witryną odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika, a my nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody w tym zakresie.Linki do witryn z oprogramowaniem do pobrania służą wyłącznie wygodzie i nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek trudności lub konsekwencje związane z pobieraniem oprogramowania. Korzystanie z pobranego oprogramowania podlega warunkom umowy licencyjnej, jeśli taka istnieje, która towarzyszy oprogramowaniu lub jest z nim dostarczana.

Dane osobowe użytkownika

Zapoznaj się z naszą Polityką prywatności, aby dowiedzieć się, w jaki sposób gromadzimy, wykorzystujemy i udostępniamy Twoje dane osobowe.

Błędy i pominięcia

Należy pamiętać, że nasza strona internetowa może zawierać błędy typograficzne lub nieścisłości i może nie być kompletna lub aktualna. Zastrzegamy sobie prawo do poprawiania wszelkich błędów, nieścisłości lub pominięć oraz do zmiany lub aktualizacji informacji w dowolnym momencie, bez wcześniejszego powiadomienia (w tym po złożeniu zamówienia). Takie błędy, nieścisłości lub pominięcia mogą odnosić się do opisu produktu, cen, promocji iZastrzegamy sobie prawo do anulowania lub odrzucenia zamówienia złożonego na podstawie nieprawidłowych informacji o cenach lub dostępności, w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo.

Nie zobowiązujemy się do aktualizowania, modyfikowania ani wyjaśniania informacji na naszej stronie internetowej, chyba że jest to wymagane przez prawo.

Wyłączenie odpowiedzialności i ograniczenie odpowiedzialności

Użytkownik przyjmuje na siebie wszelką odpowiedzialność i ryzyko związane z korzystaniem z naszej witryny internetowej, która jest dostarczana w stanie, w jakim się znajduje, bez jakichkolwiek gwarancji, oświadczeń lub warunków, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do informacji uzyskiwanych z naszej witryny internetowej lub za jej pośrednictwem, w tym między innymi wszystkich treści i materiałów oraz funkcji i usług świadczonych w naszej witrynie internetowej, z których wszystkie są dostarczane bez ograniczeń.gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, w tym między innymi gwarancji dotyczących dostępności, dokładności, kompletności lub przydatności treści lub informacji, nieprzerwanego dostępu oraz wszelkich gwarancji tytułu prawnego, nienaruszania praw, przydatności handlowej lub przydatności do określonego celu. Nie gwarantujemy, że nasza strona internetowa lub jej funkcjonowanie lub zawartość i materiały usług udostępnianych za jej pośrednictwem są zgodne z prawem.będą terminowe, bezpieczne, nieprzerwane lub wolne od błędów, że usterki zostaną naprawione lub że nasze strony internetowe lub serwery, które udostępniają naszą stronę internetową, są wolne od wirusów lub innych szkodliwych składników.

Korzystanie z naszej strony internetowej odbywa się na wyłączne ryzyko użytkownika, który ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie koszty związane z korzystaniem z naszej strony internetowej. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody związane z korzystaniem z naszej strony internetowej.

W żadnym wypadku ani my, ani nasze podmioty stowarzyszone, ani nasi lub ich dostawcy treści lub usług, ani żaden z naszych lub ich dyrektorów, członków zarządu, agentów, wykonawców, dostawców lub pracowników nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec użytkownika za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, szczególne, przypadkowe, wynikowe, przykładowe lub karne szkody, straty lub przyczyny działań, ani za utracone przychody, utracone zyski, utraconą działalność lub sprzedaż, ani za żadne inne szkody, straty lub przyczyny działań.rodzaj szkód, niezależnie od tego, czy wynikają one z umowy, czynu niedozwolonego (w tym zaniedbania), ścisłej odpowiedzialności lub w inny sposób, wynikających z korzystania lub niemożności korzystania lub działania naszej witryny internetowej lub treści, materiałów lub funkcji za pośrednictwem naszej witryny internetowej, nawet jeśli zostaliśmy poinformowani o możliwości wystąpienia takich szkód.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenie odpowiedzialności lub wyłączenie lub ograniczenie niektórych szkód. W takich jurysdykcjach niektóre lub wszystkie z powyższych zastrzeżeń, wyłączeń lub ograniczeń mogą nie mieć zastosowania do użytkownika, a nasza odpowiedzialność będzie ograniczona w maksymalnym zakresie dozwolonym przez prawo.

Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się bronić nas i zabezpieczyć nas i nasze podmioty stowarzyszone przed wszelkimi stratami, zobowiązaniami, roszczeniami, wydatkami (w tym opłatami prawnymi) w jakikolwiek sposób wynikającymi z korzystania przez użytkownika z naszej strony internetowej, naruszania przez niego Regulaminu lub publikowania lub przesyłania jakichkolwiek materiałów na naszej stronie internetowej, a także chronić nas i nasze podmioty stowarzyszone przed wszelkimi stratami, zobowiązaniami, roszczeniami, wydatkami (w tym opłatami prawnymi) w jakikolwiek sposób wynikającymi z korzystania przez użytkownika z naszej strony internetowej, naruszania przez niego Regulaminu lub publikowania lub przesyłania jakichkolwiek materiałów na naszej stronie internetowej.lub za pośrednictwem strony internetowej przez użytkownika, w tym między innymi wszelkie roszczenia osób trzecich, że jakiekolwiek informacje lub materiały dostarczone przez użytkownika naruszają jakiekolwiek prawa własności osób trzecich.

Całość Umowy

Warunki i wszelkie dokumenty wyraźnie w nich określone stanowią całość porozumienia między użytkownikiem a nami w odniesieniu do przedmiotu Warunków i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, porozumienia lub ustalenia między użytkownikiem a nami, zarówno ustne, jak i pisemne. Zarówno użytkownik, jak i my potwierdzamy, że zawierając niniejsze Warunki, ani użytkownik, ani my nie polegaliśmy na żadnym oświadczeniu, zobowiązaniu ani umowie.Obietnica złożona przez drugą stronę lub dorozumiana z czegokolwiek, co zostało powiedziane lub napisane między użytkownikiem a nami przed wejściem w życie Warunków, z wyjątkiem przypadków wyraźnie określonych w Warunkach.

Zrzeczenie się

Niewykonanie lub niewyegzekwowanie przez nas jakiegokolwiek prawa lub postanowienia Warunków nie będzie stanowić zrzeczenia się takiego prawa lub postanowienia. Zrzeczenie się przez nas jakiegokolwiek niewykonania zobowiązania nie będzie stanowić zrzeczenia się jakiegokolwiek kolejnego niewykonania zobowiązania. Żadne zrzeczenie się przez nas nie jest skuteczne, chyba że zostanie przekazane użytkownikowi na piśmie.

Nagłówki

Wszelkie nagłówki i tytuły w niniejszym dokumencie mają jedynie charakter informacyjny.

Rozdzielność

Jeśli którekolwiek z postanowień Warunków zostanie uznane przez jakikolwiek właściwy organ za nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne, takie postanowienie zostanie w takim zakresie oddzielone od pozostałych Warunków, które pozostaną ważne i wykonalne w najszerszym zakresie dozwolonym przez prawo.

Wszelkie pytania, komentarze i opinie prosimy przesyłać na adres [email protected]

Przewiń do góry